مزايده عمومي شماره 03/43/1/02 شرکت سايپا آذربايجان

:زمان بازديد کالا
از تاريخ 1403/04/11 لغايت 1403/04/13 از ساعت 8:00 الي 15:00
:زمان ارائه پيشنهاد قيمت
از تاريخ 1403/04/11 لغايت 1403/04/13 از ساعت 8:00 الي 17:00
:محل بازديد
تبريز ـ جاده صنعتي غرب(قراملک) ـ جنب دانشگاه علمي کاربردي ماشين‌سازي تبريز
:محل ارائه پيشنهاد قيمت
تهران، کيلومتر 18 جاده قديم کرج (بزرگراه فتح)، لاين جنوبي، مجتمع صنعتي سازه گستر (کفش ملي سابق)، خ بوستان، نبش خيابان هفتم، ساختمان توسعه صنايع خودرو، شرکت تهيه و توزيع مواد ريخته گري و قطعات صنعتي ايران (سوديکو)
مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مزايده فيش واريز نقدي به حساب شماره 30091147885271 بانک مهر شعبه شهيد بهشتي 3009 و حساب شماره 5144044009 بانک ملت شعبه زامياد به نام شرکت تهيه و توزيع مواد ريخته گري و قطعات صنعتي ايران
:هزينه چاپ آگهي و هزينه کارشناسي بر عهده برنده يا برندگان مزايده مي باشد
دريافت اطلاعات تکميلي از طريق شماره تماس 46079796 داخلي 413 و سايت
شرکت در رد يا قبول پيشنهاد ها مختار مي باشد
به همراه داشتن اصل و کپي کارت ملي يا شناسنامه جهت ارائه پيشنهاد قيمت الزامي مي باشد

جهت مشاهده مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا آذربایجان به سایت شرکت سودیکو مراجعه فرمایید:

https://bid.sudico.ir/Main/auctions

مزايده عمومي شماره 03/43/1/01 شرکت سايپا آذربايجان

:زمان بازديد کالا
از تاريخ 1403/04/11 لغايت 1403/04/13 از ساعت 8:00 الي 15:00
:زمان ارائه پيشنهاد قيمت
از تاريخ 1403/04/11 لغايت 1403/04/13 از ساعت 8:00 الي 17:00
:محل بازديد
تبريز ـ جاده صنعتي غرب(قراملک) ـ جنب دانشگاه علمي کاربردي ماشين‌سازي تبريز
:محل ارائه پيشنهاد قيمت
تهران، کيلومتر 18 جاده قديم کرج (بزرگراه فتح)، لاين جنوبي، مجتمع صنعتي سازه گستر (کفش ملي سابق)، خ بوستان، نبش خيابان هفتم، ساختمان توسعه صنايع خودرو، شرکت تهيه و توزيع مواد ريخته گري و قطعات صنعتي ايران (سوديکو)
مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مزايده فيش واريز نقدي به حساب شماره 30091147885271 بانک مهر شعبه شهيد بهشتي 3009 و حساب شماره 5144044009 بانک ملت شعبه زامياد به نام شرکت تهيه و توزيع مواد ريخته گري و قطعات صنعتي ايران
:هزينه چاپ آگهي و هزينه کارشناسي بر عهده برنده يا برندگان مزايده مي باشد
دريافت اطلاعات تکميلي از طريق شماره تماس 46079796 داخلي 413 و سايت
شرکت در رد يا قبول پيشنهاد ها مختار مي باشد
به همراه داشتن اصل و کپي کارت ملي يا شناسنامه جهت ارائه پيشنهاد قيمت الزامي مي باشد

جهت مشاهده مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا آذربایجان به سایت شرکت سودیکو مراجعه فرمایید:

https://bid.sudico.ir/Main/auctions