04132890806-12

اخبار

اولین جلسه مهارت های ارتباطی مدیران و رفتار سازمانی در شرکت سایپا آذربایجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سایپا آذربایجان اولین جلسه مهارت های ارتباطی و رفتار سازمانی کارکنان سایپا آذربایجان با نظر مساعد مدیریت محترم عامل و در راستای اخلاق مداری و تکریم ارباب رجوع  با حضور مهندس مهدی پور از اساتید دانشگاه تبریز ؛ به منظور فراگیری این فن درمحل اتاق كنفرانس شرکت سایپا آذربایجان و با حضور عضو هیئت مدیره و مدیران این شرکت برگزار شد .
در ابتدای این جلسه مهندس میزایی عضو هیئت مدیره شرکت سایپا آذربایجان با گرامیداشت یاد و خاطره سردار سلیمانی اولین سالگرد ایشان را گرامی داشتند
مهندس میرزایی  با اشاره به اینکه ارتباطات و چگونگي جهت گيري به سمت «اهداف سازماني» از مسائل ضروري مـورد توجه مديران ارشد هر سازمانی مي باشد  یاد آور شدنداين توجه ناشي از آن است که مديران دريافتـه انـد ارتبـاط اثـربخش بـا کارکنان و درک انگيزه هاي ارتباطي آنان، در توفيق مديران براي رسیدن بـه اهـداف طراحـي شده سازمان يک عامل ضروری و بعضاً حياتي است. بر اين اساس و به استناد بررسي هاي انجام شـده، بيـشتر وقت مديران صرف برقراري ارتباط با افراد سازمان مي گردد. ارتباطات اثر بخش به کارکنان تمامي سطوح در سازمان اجازه مي دهد که با يکـديگر تعامـل بیشتری داشته و بیش از پیش به اهداف مطلوب شان نایل شده و در نهایت مورد حمايت سـازمان قرار گیرند .
مهندس میرزایی با ابراز خوشنودی از برگزاری این دوره آموزشی از تلاش های مستمر و برنامه ریزی شده مدیریت محترم عامل در راستای کمک به برگزاری این جلسات تقدیر و از مهندس عباسی و مهندس ورمزیارلو بعنوان مجریان این دوره تشکر نمودند.
خاطر نشان میشود در اولین جلسه این دوره آموزشی مهندس مهدی پور  به بررسی نقش فرهنگ و ارتباطات در عملکرد سازمانها پرداختند . ایشان ارتباطات سازمانی را يک موضوع پيچيده دانستند.
 مهندس مهدی پور در ادامه جلسه توجه به فرهنگ و ارتباطات سازمانی را تشریح نموده و برگزاری این جلسات را کلید موفقیت برای سازمانهای تجاری و توليدی دانسند .
خاطر نشان میشود دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و سازمانی در سطح مدیران و به منظور فرا گیری این فن در ۸ جلسه در شرکت سایپا آذربایجان برگزار خواهد شد .