04132890806-12

مدیران شرکت سایپا آذربایجان

روح اله زینالی
روح اله زینالی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ro.zeinali@azsaipa.com
مجتبی قاسمی شیران
مجتبی قاسمی شیران رییس هیات مدیره ghasemishiran@azsaipa.com
رضا میرزائی
رضا میرزائی عضو هیئت مدیره mirzaei@azsaipa.com
امید شریفی
امید شریفی معاونت پشتیبانی O.sharifi@azsaipa.com
مجتبی محمودی
مجتبی محمودی عضو هیات مدیره mahmudi@azsaipa.com
رحیم معصومی
رحیم معصومی رییس کنترل کیفیت سایت2 masoumi@azsaipa.com
رسول طاهرفر
رسول طاهرفر مدیر مونتاژ taherifar@azsaipa.com
علی اصغر شیرینی
علی اصغر شیرینی مدیر خدمات فنی و انرژی shirini@azsaipa.com
جواد محبی
جواد محبی مدیر مهندسي و تولید سایت 1 mohebbi@azsaipa.com
سعید ساعی
سعید ساعی مدیر تضمین و کنترل کیفیت saei@azsaipa.com
رسول حسین پور
رسول حسین پور مدیر امور برنامه‌ریزی و کنترل تولید hoseinpor@azsaipa.com
سجادیاسایی
سجادیاسایی مدیر حراست Yasai@azsaipa.com
ابراهیم فربختی
ابراهیم فربختی مدیر مالی farbakhti@azsaipa.com
محسن سردشتی
محسن سردشتی مدیر خدمات پس از فروش sardashti@azsaipa.com