04132890806-12

مدیران شرکت سایپا آذربایجان

روح اله زینالی
روح اله زینالی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ro.zeinali@azsaipa.com
مجتبی قاسمی شیران
مجتبی قاسمی شیران رییس هیات مدیره ghasemishiran@azsaipa.com
رضا میرزائی
رضا میرزائی عضو هیئت مدیره mirzaei@azsaipa.com
ساسان ابراهیمی ساعی
ساسان ابراهیمی ساعی عضو هیئت مدیره ebrahimisaei@azsaipa.com
مجتبی محمودی
مجتبی محمودی عضو هیات مدیره mahmudi@azsaipa.com
امید شریفی
امید شریفی معاون پشتیبانی O.sharifi@azsaipa.com
رحیم معصومی
رحیم معصومی رییس کنترل کیفیت سایت2 masoumi@azsaipa.com
رسول طاهرفر
رسول طاهرفر مدیر مونتاژ taherifar@azsaipa.com
علی اصغر شیرینی
علی اصغر شیرینی مدیر خدمات فنی و انرژی shirini@azsaipa.com
جواد محبی
جواد محبی مدیر مهندسي و تولید سایت 1 mohebbi@azsaipa.com
سعید ساعی
سعید ساعی مدیر تضمین و کنترل کیفیت saei@azsaipa.com
رسول حسین پور
رسول حسین پور مدیر امور برنامه‌ریزی و کنترل تولید hoseinpor@azsaipa.com
رحیم فتحی
رحیم فتحی مدیر حراست fathi@azsaipa.com
امیر سعیدی
امیر سعیدی مدیر بازرگانی saeidi@azsaipa.com
ابراهیم فربختی
ابراهیم فربختی مدیر مالی farbakhti@azsaipa.com
مهدی محمدی
مهدی محمدی مدیر فنی مهندسی سایت 2 m.mohammadi@azsaipa.com
نعمت‌اله پایان
نعمت‌اله پایان مدیر ارتباطات، خدمات اداری و رفاه n.payan@azsaipa.com
امیر ورمزیار
امیر ورمزیار مدیر آموزش varmazyar@azsaipa.com
رضا حدیدی
رضا حدیدی مدیر بازاریابی و فروش hadidi@azsaipa.com
منصور کریمی
منصور کریمی مدیر تولید سایت 2 m.karimi@azsaipa.com
محسن سردشتی
محسن سردشتی مدیر خدمات پس از فروش sardashti@azsaipa.com